Všeobecné podmínky užívání karty

Všeobecné podmínky užívání bazénových karet

  1. Bazénová karta je určena k dobíjení a následnému čerpání služeb, tj. vstupného do městského bazénu, libovolně ve všech zónách (1,2,3,4) dle platného ceníku. Kartu není možné uplatnit na čerpání služeb v restauraci.
  2. Bazénová karta je aktivní ihned po prvním nabití. Hodnotu na kartě lze v průběhu její platnosti kdykoli dobíjet. Minimální částka pro první nabití karty je 500 Kč, následné nabití musí být minimálně v hodnotě 100 Kč. Karta je přenosná a je vydávána zdarma. Částka zakoupeného vstupného bude odečtena z celkového zůstatku na kartě. Zůstatek na kartě je uveden na každé účtence, kterou zákazník obdrží po zakoupení vstupenky do městského bazénu. Kartu nelze použít k nákupu dalších bazénových karet.
  3. Bazénová karta je platná v případě jejího aktivního užívání (nabíjení a placení návštěv bazénu) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zákazník je povinen kartu aktivně užívat v rámci plnění závazků dle této smlouvy. Pokud Zákazník nebude kartu aktivně užívat soustavně po dobu déle než 12 měsíců (tj. po uvedenou dobu ji ani jednou nebude užívat při placení návštěv v bazénu nebo ji ani jednou nenabije v průběhu dané doby novou hodnotou), je Vydavatel karty oprávněn takovou neužívanou kartu deaktivovat a to k prvnímu dni měsíce následujícího po uplynutí 12 po sobě jdoucích měsíců neužívání karty.
  4. Pokud Zákazník nevrátí kartu ani neprovede aktivaci deaktivované karty do 2 měsíců od její deaktivace, je Vydavatel karty oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi za tuto deaktivovanou kartu jako deaktivační poplatek částku odpovídající zůstatku hodnoty na kartě. V tomto případě má Vydavatel karty právo na odstoupení od smlouvy, na vrácení deaktivované karty a zaplacení deaktivačního poplatku, který pokrývá náklady Vydavatele karty související s evidencí a provozem systému karet. Zákazník zakoupením karty a prvním nabitím karty souhlasí s případným započtením těchto případných vzájemných pohledávek obou stran (Pohledávka Vydavatele karty k zaplacení deaktivačního poplatku vůči Zákazníkovi a pohledávka zákazníka k vrácení zůstatku na kartě v případě její deaktivace).
  5. Zůstatek na kartě nelze vyměnit za peněžní hotovost. Pokud bude zůstatek na kartě menší, než je vstupné do bazénu, může zákazník kartu dobít (min. 100 Kč) nebo rozdíl ve vstupném uhradit v hotovosti. Doba platnosti bazénové karty je 5 let od měsíce jejího vystavení, po uplynutí doby platnosti propadne případná zůstatková hodnota ve prospěch vydavatele karty a platnost karty bude automaticky ukončena.
  6. Vydavatel karty nenese odpovědnost za ztracené, zcizené či poničené karty a zůstatky na takovýchto kartách. Držitel karty je povinen kartu řádně opatrovat a chránit ji před odcizením, mechanickým poškozením a zcizením. Bazénovou kartu lze opětovně vystavit pouze v případě takové vady, která má vliv na funkci karty. Vydavatel karty je oprávněn odmítnout kartu v případě, že bude mít pochybnosti o její pravosti, nebo v případě, že karta bude poškozená do takové míry, že nebude možno zjistit její zůstatek.
  7. Vydavatel karty je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky užívání bazénových karet. Vzájemná práva a povinnosti vydavatele a držitele karty se řídí platnými právními předpisy ČR.

Vydavatelem bazénové karty je Městská společnost sportovní a rekreační areály s.r.o.

Zakoupením bazénové karty kupující potvrzuje souhlas s těmito všeobecnými podmínkami užívání bazénových karet.

Potřebujete-li s použitím karty jakkoli pomoci, obraťte se, prosíme, na personál městského bazénu.