Systém doplňování vody

Systém doplňování
vody

Systém úpravy bazénové vody je rozdělen do šesti samostatných cirkulačních okruhů A, B, C, D, E, G. Každý z těchto okruhů má samostatnou akumulační jímku a úpravnu vody, která je navržena dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. Technologie úpravy bazénové vody:

Doplňování vody – PŘÍMÉ

Jedním z dalších požadavků obsažených ve vyhl. č. 238/2011 Sb. ve znění 97/2014 je povinnost doplňovat do cirkulačních okruhů tzv. ředící vodu. Její množství se řídí počtem návštěvníků za den. Pro náš provoz je stanoveno minimální množství ředící vody 45 litrů á jeden návštěvník. Dle platné legislativy a požadavku ČSN smí být při provozu voda do bazénu doplňována pouze přes akumulační jímku, tedy před úpravnu bazénové vody. Doplnit vodu do akumulační jímky lze buď otevřením ručního ventilu, nebo automaticky prostřednictvím elektro ventilu ( foto č.20 ) . Automatické dopouštění je hlídáno systémem elektrod nastavených v předem určených výškách ( foto č.21 ). Elektrody po dostoupení hladiny vody na nastavenou úroveň předají informaci do technologického rozvaděče, který následně spustí příslušný povel.

Systém elektrod hlídá následující úrovně vody:
– nízká hladina = otevře elektro ventil pro dopuštění
– minimální hladina = vypne cirkulační čerpadlo ( ochrana proti zavzdušnění )
– dostatečná výška hladiny = spustí cirkulační čerpadla
– dostatečné množství vody = zavře elektro ventil / vypne dopouštění
– maximální hladina = hlásí poruchový stav

Doplňování vody – PRŮBĚŽNÉ ZZT

Druhý systém pro doplnění ředící vody do cirkulačních okruhů funguje na principu ZZT ( zpětné získávání tepla ). Podstatou tohoto systému je kontinuální upouštění teplé vody z bazénů přes skládaný protisměrný výměník ( foto č.22 a 23 ) tak, aby dopouštěná čerstvá voda o teplotě cca 12°C ( VaK Mladá Boleslav ) přebrala maximální množství tepla. Tím dochází k průběžné obměně vody za současného využití maximálního množství odpadního tepla. Přes výměníky protéká přesně definované množství vody tak, aby hodnoty průtoků vypouštěné a dopouštěné vody byly pokud možno shodné. K nastavení a ke kontrole požadovaných hodnot průtoků slouží průtokoměry ( foto č.24 ). Systém průběžného doplňování vody je v automatickém režimu a je v provozu dle nastavení a potřeb intenzity ředění pro každý okruh samostatně. Ke spuštění či zastavení ZZT dochází otevřením / zavřením elektroventilů ( foto č.25 ).